Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 
 
1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a.) en overeenkomsten.
 
 
 
2. De facturen inzake diensten zijn te betalen bij de gewone shoots op voorhand via oversvrhijving of de dag zelf cash of via de bancontact app. 
Foto’s worden pas afgevleverd na dat alle betalingen in orde zijn.
 
3. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreke aan regeling binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12%, met een minimum van € 25.
 
4. Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid. 
 
5. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 
6. Alle aanbiedingen en offertes van Petshot zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Petshot. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. 
 
7. Beeldmateriaal gemaakt door Petshot kan te allen tijden gepubliceerd worden op de website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. 
 
8. De foto’s die gemaakt worden door Petshot worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. 
 
9. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 
10. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. 
 
11. In de prijs is een galerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op Facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. . De foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites.
 
12. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief kilometervergoeding. Indien de locatie van de fotoshoot zich op minder dan 15 kilometer van de hoofdzetel bevindt, wordt er geen extra vergoeding aangerekend. Bevindt de locatie zich op meer dan 15 kilometer van de hoofdzetel, wordt er €0,75 extra gerekend per extra kilometer voor de heenrit. De vergoeding wordt steeds berekend vanaf de hoofdzetel in Wespelaar.
 
13. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Leuven.
Chat openen